Go to top
Privacy beleid, Cookie beleid, Wettelijke vermeldingen

Privacy beleid

fou D’hors hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. fou D’hors houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

fou D’hors is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via het contactformulier op onze website www.fou-dhors.com of per mail info@fou-dhors.com

Privacy statement

Uw persoonsgegevens worden door fou D’hors verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden, waaronder:

 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • het bijhouden van relatiebeheer en klantenadministratie
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres ifv communicatie, levering en vervullen wettelijke verplichtingen
 • Mbt boekhouding : bankrekeningnummer (voor eventuele terugbetaling)
 • Handtekening (op offerte of bestelbon)

Rechtsgrond(en) van de verwerking

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we deze van u hebben verkregen. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a-b-c-f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • 6.1.a : toestemming
 • 6.1.b : noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • 6.1.c : noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • 6.1.f : noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.
  In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de vooropgestelde doeleinden.
Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen binnen de Europese Economische Ruimte aan wie wij bepaalde taken uitbesteden:

 • het uitvoeren van aannemingswerken door aangestelde onderaannemers
 • het leveren van bestelde goederen, rechtsreeks van fabrikant, verdeler of agent
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het verzorgen van internetomgeving en IT-infrastructuur
 • boekhouding

fou D’hors garandeert dat deze partijen de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming.

U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen.

U kunt een kopie bekomen van de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere vennootschap.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevens-beschermingsautoriteit (Privacy Commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

Wijziging privacy statement

fou D’hors kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Cookie beleid

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.